Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.119 z 4.05.2016,.s.1) – dalej RODO – informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Teatr im. Witkacego z siedzibą w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 1, e-mail: sekretariat@nowyteatr.pl; tel 59/8467000
reprezentowany przez Dyrektora tej Instytucji.
2. Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl; tel. 606-788-434.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Teatru na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście do budynku Teatru, część chodnika i ulicy przylegającej do budynku, parking, korytarze Teatru, taras wewnętrzny i zewnętrzny, foyer, scena.
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
6. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
7. Zarejestrowane dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
8. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa;
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM NOWEGO TEATRU IM. WITKACEGO W SŁUPSKU

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *. https://nowyteatr.pl Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Nowy Teatr klauzula informacyjna – ogólna

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania HTTP,

 • kod odpowiedzi HTTP,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Teatru. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Teatru. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Teatru

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Teatru nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie https://nowyteatr.pl /okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu https://nowyteatr.pl /powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Teatru zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


NOWY TEATR im. WITKACEGO CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE I DBA O TWOJE PRAWA

Kiedy załatwiasz sprawy w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane.

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym Teatrze, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mailem (iod@kimdom.slupsk.pl)

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku lub do inspektora danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych będzie Dyrektor Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 1.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, ul. Lutosławskiego 1,
  76-200 Słupsk

 • przez e-mail: sekretariat@nowyteatr.pl

 • telefonicznie: (59) 846 70 00


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem jest Jarosław Siedlikowski.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, Inspektor Ochrony Danych, ul. Lutosławskiego 1, 76-200 Słupsk

 • przez e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl

 • telefonicznie: 606 788 434.