Deklaracja dostępności

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.nowyteatr.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.nowyteatr.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2005.01.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.12.28.


STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
  • Zdjęcia w galerii nie posiadają opisu.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.  Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować
  • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
  • Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik, zdjęć.

Obsługa strony jest częściowo możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok\

Pracujemy nad możliwością zmiany koloru tła, kontrastu i wielkości czcionki.


PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Data sporządzenia deklaracji: 2021.10.06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.10.08.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Rauf-Guzińska.
e-mail: grafik@nowyteatr.pl
tel: 59 846 70 05

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTOCZNICZNA

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, ul. Lutosławskiego 1, 76-200 Słupsk

Wejście do budynku:
Główne wejście do budynku teatru znajduje się od strony ulicy Lutosławskiego. Drugie wejście do budynku, widoczne od strony ulicy Jana Pawła, jest wejściem służbowym. Teatr umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową łatwe wejście do budynku. Szerokość drzwi umożliwia wjazd do obiektu na wózku. Wejście na główne foyer, do kasy oraz widowni odbywa się z parteru.

Toaleta:
Na parterze oraz na drugim piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
Przy budynku znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Pies przewodnik lub pies asystent:
Do Teatru można przyjść z psem przewodnikiem lub psem asystentem. Konieczna jest zawiadomienie obsługi Kasy biletowej na 3 dni przed wydarzeniem pod numerem +48 59 846 70 13 (pon.–pt. w godz. 8.00–15.00) lub podczas rezerwowania miejsc.

Miejsca na widowni dla osób niepełnosprawnych:
Teatr posiada wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Konieczna jest zawiadomienie obsługi Kasy biletowej na 3 dni przed wydarzeniem pod numerem +48 59 846 70 13 (pon.–pt. w godz. 8.00–15.00) lub podczas rezerwowania miejsc.