Będzie nowy Nowy Teatr!
Po 13-tu lat od powołania instytucji udało się zdobyć środki na budowę siedziby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku!

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w miejscu jedynej należącej do nas nieruchomości powstanie Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych. Budynek będzie posiadał scenę z widownią na około 250 miejsc, sale prób i sale warsztatowe, foyer z kawiarnią, pełne zaplecze techniczne, biurowe oraz pokoje aktorskie z tarasami na dachu. Inwestycja będzie kosztowała ponad 13 milionów złotych i zostanie oddana do użytku w 2020 roku.

4-tego grudnia 2017 roku Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz włodarze Słupska i Ustki – Robert Biedroń i Jacek Graczyk podpisali umowę o dofinansowaniu rewitalizacji. Projekt ( w części dotyczącej teatru) obejmuje adaptację, remont, rozbudowę i nadbudowę budynku byłej wozowni na potrzeby Nowego Teatru w Słupsku przy ul. Lustosławskiego oraz zagospodarowanie podwórka należącego do Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. Planowany budynek będzie posiadał ponad 1800 m2 powierzchni użytkowej, 4 kondygnacje, rozmiary blisko 30 x 30 metrów i będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projektowanych pomieszczeniach, oprócz działalności scenicznej, teatr będzie prowadził działalność społeczną i edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży, seniorów oraz osób z obszaru rewitalizowanego. Planowana inwestycja raz na zawsze rozwiąże problem współdzielenia jednego budynku przez dwie instytucje (Nowy Teatr i Filharmonię Sinfonia Baltica) o diametralnie odmiennej specyfice, potrzebach i trybie pracy. Nowa siedziba pozwoli teatrowi i filharmonii w sposób płynny prowadzić swoją działalność oraz zapewni mieszkańcom miasta ofertę kulturalną dostępną regularnie i w optymalnych warunkach a miasto zyska reprezentacyjny i nowoczesny obiekt.
9-tego lutego 2018 roku uzostał ogłoszony przetarg na I etap inwestycji (http://bip.um.slupsk.pl/zamowienia-publiczne/1667.html) a dziesięć dni później 19 lutego teatr otrzymał dezycję o pozwoleniu na prowadzenie prac budowlanych. W świecie, w którym sztuka spychana jest na margines, Miasto Słupsk buduje infrastrukturę kultury. Zmieniamy się dla Was!

 

„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”

W dniu 4 grudnia 2017 r. Miasto Słupsk podpisało z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” w ramach poddziałania 8.1.2 RPO WP 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację.

Zakres projektu:

1.1. Wykreowanie przestrzeni publicznej na obszarach nadrzecznych wraz z budową elementów infrastrukturalnych poprawiających dostępność komunikacyjną

– odcinek 700m, dwie kładki z odnogą, pow. terenów zielonych 3 ha;

1.2. Przebudowa i modernizacja infrastruktury w ciągu pasów drogowych ul.: Mostnika, Dominikańska, Kowalska, Szarych Szeregów, Armii Krajowej –

poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów aktywizacji społecznej, kulturalnej oraz polityki opiekuńczej- dł.1760 m;

1.3. Odbudowa i rewaloryzacja Baszty Obronnej wraz z budynkiem przymurnym na potrzeby stworzenia Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu – „Obalmy mury” (F.Nullo)– łączna pow. zabudowy 229,25 m2;

1.4. Remont podwórka na terenach nadrzecznych ogranicz. ul. Partyzantów, A. Krajowej, Szkolna – pow. 0,6 ha;

2. Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – pow. użytkowa wozowni 1806,91 m2;

3. Kwartały zabudowy w rejonie ul. Długiej, w tym:

3.1. Przebudowa infrastruktury w pasach drogowych ul. Długiej, Ogrodowej, Płowieckiej, Polnej, Sygietyńskiego, Świętopełka – dł. 1483,55 m;

3.2. Zagospodarowanie podwórek w rejonie ul. Długiej, przy Placówce Wsparcia Dziennego oraz DPS – pow. ok.1 ha;

3.3. Remont i przebudowa obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki” – pow. użytkowa ok. 197,74 m2;

4. Rewaloryzacja istniejących skwerów na OR (Park Waldorffa, Pl. Powstańców Warszawy, Al. Sienkiewicza) -pow. 4,8 ha;

5. Remont i przebudowa wnętrz kamienicy Freundlicha na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia – pow. użytkowa ok. 542,17 m2;

6. Renowacja, rewaloryzacja i remont wybranych elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków -16 komunalnych i 45 wspólnot mieszkaniowych;

7. Cross–financing – „Miasto bliskie” – realizacja przedsięwzięć służących zwiększeniu zaangażowania mieszkańców oraz rozwoju postaw społecznych poprzez drobne interwencje w miejscach wskazanych przez mieszkańców obejmujące nasadzenia roślin na terenach publicznych, montaż ławek i innych elementów małej

architektury, montaż lamp, opraw oświetleniowych, likwidacja barier architektonicznych.

Cele realizacji projektu:

– tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej,

-integracja mieszkańców, w tym międzypokoleniowa,

– wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

Efekty realizacji:

– powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 265,2 ha;

– liczba mieszkańców na obszarze objętych wsparciem – 22320 os.;

– liczba wspartych obiektów – 65 szt. (w tym 61 budynków mieszkalnych);

– poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji;

– wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego;

– pobudzenie aktywności społeczno – zawodowej i obywatelskiej mieszkańców;

– rewaloryzacja, modernizacja i adaptacja istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych;

– poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz wizerunku i atrakcyjności obszaru rewitalizacji.

Okres realizacji: 2017-2022

Całkowita wartość projektu: 69 585 996,99 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 35 949 243,36 zł