07.06.2023 |godz. 19:00
08.06.2023 |godz. 19:00
09.06.2023 |godz. 19:00
Premiera | 16.06.2023 |godz. 19:00
17.06.2023 |godz. 19:00
18.06.2023 |godz. 19:00
23.06.2023 |godz. 19:00
24.06.2023 |godz. 19:00
25.06.2023 |godz. 19:00