aktualności

Konkurs plastyczny na ilustrację ze spektaklu Nowego Teatru

Ogłaszamy KONKURS PLASTYCZNY NA ILUSTRACJĘ ZE SPEKTAKLU NOWEGO TEATRU. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

➡️ stworzyć techniką dowolną ilustrację inspirowaną wybranym spektaklem z repertuaru naszego Teatru
➡️ zrobić zdjęcie/skan swojej pracy
➡️ do dnia 21.05.2020 r. wstawić zdjęcie/skan pracy w komentarzu pod postem na facebooku ze wskazaniem imienia i wieku autora

Do zabawy zapraszamy osoby w każdym wieku – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie poniżej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ILUSTRACJĘ ZE SPEKTAKLU NOWEGO TEATRU IM. WITKACEGO W SŁUPSKU

1. Organizatorem Konkursu plastycznego na ilustrację ze spektaklu Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku jest Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku z siedzibą przy ul. Lutosławskiego 1 w Słupsku.
2. Konkurs odbywa się na profilu „Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku” na portalu Facebook, jego zasięg jest ogólnopolski.
3. Udział w konkursie polega na:
– stworzeniu techniką dowolną ilustracji inspirowanej spektaklami Nowego Teatru
– zrobieniu zdjęcia/skanu swojej pracy
– wstawienia zdjęcia/skanu pracy w komentarzu pod postem na facebooku ze wskazaniem imienia i wieku autora.
4. W konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek.
5. Celem konkursu jest propagowanie spędzania czasu wolnego w sposób kreatywny.
6. Prace konkursowe oceni komisja składająca się z trzech pracowników Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.
7. Oceniane będą tylko i wyłącznie prace wstawione w komentarzach pod tym postem.
8. Komisja wyłoni laureatów, którym nagrody (teatralne gadżety) zostaną przesłane pocztą.
9. Prace konkursowe można wstawiać pod tym postem do dnia 21.05.2020 r. do godz. 23:59.
10. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
11. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe w zakresie imion i wieku.
12. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na publikację przesłanych prac plastycznych, poprzez ich publikację w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) i na stronie internetowej pod adresem www.nowyteatr.pl.
13. Uczestnicy oświadczają, że zostali zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
14. Uczestnicy oświadczają, że są właścicielami wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do udostępnionej przez siebie pracy plastycznej i przekazują organizatorowi konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Załącznik do Regulaminu
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Teatr im. Witkacego z siedzibą w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 1, e-mail: sekretariat@nowyteatr.pl ; tel 59/8467000 reprezentowany przez Dyrektora tej Instytucji,
2. Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych w Nowym Teatrze im. Witkacego z siedzibą w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 1, e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl, tel. 606-788-434,
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie obowiązujących na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach *):
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych;
b) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści Regulaminu Konkursu.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych przetwarzają dane osobowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


11:51, 18 maja 2020